Thyssen Museum – w/ Martínez Lapeña & Elias Torres – 3rd PRIZE